Vše o nákupu » Reklamace
Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek obchodní společnosti ECONOMY INVEST, s. r. o., se sídlem Lučina 252, 739 39, identifikační číslo: 27779599, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51579 (dále jen „prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo paragon - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství)
 

2. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 2 roky, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 

3. Záruční podmínky

Po předchozí dohodě může Kupující reklamovat zboží osobně v sídle firmy: Lučina 252, 739 39 nebo reklamaci řešit e-mailem na adrese: info@plotovevyplne.cz, kde postačí v prvním kroku zaslat údaje dle reklamačního protokolu (viz odkaz na konci této stránky) společně s fotografiemi zjištěné vady a následně zboží zaslat na adresu info@plotovevyplne.cz

Reklamované zboží nám Kupující může zaslat zpět také doporučeně Českou poštou nebo prostřednictvím dopravce.

K reklamovanému zboží doporučujeme přiložit kopii reklamačního protokolu a nákupního dokladu, zejména liší-li se jméno či adresa odesílatele od Kupujícího a není-li dohodnuto jinak (např. bylo již předem dodáno - zasláno e-mailem, poštou…). Zásilka by vždy měla být snadno identifikována a spárována s řešenou reklamací.
 

4. Vyřízení reklamace

Prodávající v jednoznačných případech vyřizuje reklamaci hned a hned vydá rozhodnutí o jejím vyřízení. V ostatních případech zasílá fotodokumentaci společně s informacemi o vadě k posouzení výrobci zboží, o čemž Kupujícího taktéž informuje. V obou případech o postupu reklamace a způsobu vyřízení informuje Kupujícího na kontaktní e-mail uvedený v původní objednávce nebo následně na reklamačním protokolu – není-li domluveno jinak. V případě osobního uplatnění je předáno ihned.

Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní Kupujícího o ukončení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Reklamované zboží je v závislosti na množství odesláno buďto na adresu kupujícího uvedenou v původní objednávce, není-li uvedeno jinak a pokud zaslání není možné, je zboží připravené k vyzvednutí Kupujícím v sídle firmy na adrese Lučina 252, 739 39. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží v termínu úložní doby daného dopravce je Prodávající oprávněn účtovat při novém zaslání reklamace částku spojenou s náklady na nové zaslání případně nové balné, které jinak není účtováno.
 

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 24.11.2017 a je nedílnou součástí Obchodních podmínek.
 

VZOR REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU